En nationell kulturarvsinkubator på Gotland

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Region Gotland, Uppsala universitet och Science Park Gotland startat projektet vars syfte är att under tre år testa en inkubator som ska stimulera innovation och entreprenörskap kopplat till kulturarvssektorn och med digital inriktning.

Arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö är beroende av innovativa och sofistikerade lösningar för att bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla en mångfald av kulturarv, trots detta är det nuvarande utbudet av tjänster och produkter begränsat.

Genom att sammankoppla offentliga institutioners behov, forskning och expertis med innovatörer och blivande entreprenörer är målet att nya digitala tjänster ska testas och lanseras.

Det kan handla om allt ifrån tjänster som gör det enklare för allmänheten att uppleva och förstå kulturarvet till tekniska lösningar som underlättar museernas arbete med att digitalisera och tillgängliggöra sina samlingar. Projektet finansieras av parterna samt medel från europeiska regionala utvecklingsfonden, Hållbara Gotland och Region Gotland.

Mer information hittar du på Kulturarvsinkubatorns hemsida.

Finansiärer