Solenergi möter kulturarv i nytt projekt

Med fokus på Visby som världsarvsstad pågår ett projekt som kan beskrivas som en bro mellan gårdagens arv och morgondagens hållbarhet. Initiativet, som stöds av Energimyndigheten och involverar det framstående arkitektkontoret White arkitekter, utforskar hur moderna solenergilösningar kan integreras i historiska miljöer utan att störa deras estetiska och kulturella värden.

Projektets ursprung sträcker sig tillbaka till 1990-talet, då en vision om att kombinera förnybar energi med kulturarvsbevarande började ta form i Visbys medeltida stadskärna. Idén om att skapa solpaneler som harmonierar med de karakteristiska takpannorna i Visby har mognat över åren, och inspirerades ytterligare av White arkitekters deltagande i projektet Be Smart, som utforskade användningen av solceller i olika färger för arkitektoniskt känsliga situationer.

Genomförbarhetsstudien som nu påbörjats har som syfte att integrera Building Integrated Photovoltaics (BIPV) i historiska byggnader. Projektet tar ett tvärvetenskapligt grepp genom att sammanföra experter inom solenergi, kulturarvsförvaltning och återbruk. Tillsammans ska de utforska tekniska och regulatoriska lösningar för att möjliggöra användningen av solcellsteknik på takpannor, en innovation som skulle kunna revolutionera energiproduktionen från byggnader med högt kulturmiljövärde.

Världsarvsstaden Visby

Det är inte bara den tekniska genomförbarheten som står i fokus; projektet ämnar också att ta hänsyn till och respektera de känsliga estetiska och historiska värdena som finns i Visbys UNESCO-skyddade innerstad. Genom att introducera solcellslösningar som visuellt smälter in med det historiska taklandskapet, strävar projektet efter att skapa ett föredöme för hur modern teknik kan anpassas till och berika historiska miljöer.

I dialog med lokala myndigheter och med stöd från internationella forskningsprojekt som CALECHE, där exempelvis Donnerska Huset inkluderats, testas nu gränserna för vad som är möjligt.

Omställningen till en hållbar framtid är nödvändig och alla miljöer kommer behöva anpassa sig på olika sätt. Särskilt känsliga kulturmiljöer kräver dock särskild omsorg för att balansera behovet av att minska klimatpåverkan med skyddet och bevarandet av historiska och kulturella värden. –Jessica Svännel, regionarkitekt, Region Gotland

Det här initiativet representerar inte bara en teknisk innovation utan också ett nytt sätt att tänka kring bevarande och utveckling. Genom att försiktigt balansera behovet av hållbar energi med önskan att skydda och värna om vår kulturella historia, visar Gotland vägen för en hållbar framtid där varje takpanna berättar en historia om innovation, respekt och framåtsyftande ambition.

David Doms
Projektledare

david.doms@scienceparkgotland.se

Tel: 073-837 40 97

Förstudien har sin bas hos oss på Science Park Gotland och leds av David Doms. David är en flerfaldigt prisbelönt industridesigner och projektledare med lång erfarenhet av arbete relaterat till politik för gestaltad livsmiljö. Han är aktiv i allt från stadsutveckling till produktutveckling av byggnadselement och möbler för urbana miljöer och är van att anta en objektiv roll med många behovsägare.

Jag hoppas att genomförbarhetsstudien identifierar oväntade möjligheter till integrering av energiteknik i kulturhistoriska byggnadsmiljöer som är förenliga med de förordningar och förhoppningar som finns kring bevarandet av estetiska- såväl som traditionellt tillverkningstekniska värden, säger David Doms.