Grön omställning i fokus: Så kan Gotlands jordbruk bli självförsörjande och energiproducerande genom biogas

Jordbruket och livsmedelssektorn är centrala näringar för omställningen till ett mer hållbart Gotland. Utifrån en kartläggning, gjord av Linköpings universitet, av organiska restflöden på Gotland framkommer att genom att öka antalet biogasanläggningar på ön så blir det möjligt att både omfördela växtnäringen till där den behövs mest och samtidigt öka biogasproduktionen mångfalt.

Om alla restflöden skulle rötas och växtnäringen återföras till lantbruket skulle Gotlands jordbruk kunna tillgodose sitt fosforbehov utan tillskott av mineralgödsel och samtidigt producera mer än 150 GWh biogas.

Vill du veta mer om biogaslösningars möjlighet att förbättra resursanvändningen på Gotland? Ta del av rapporten “Towards a more circular biobased economy and nutrient use on Gotland – finding suitable locations for biogas plants”.

Referenser:

Larsson, K. Tonderski, G. S. Metson, N-H. Quttineh & J. Orsholm (2023) Towards a more circular biobased economy and nutrient use on Gotland – finding suitable locations for biogas plants. Biogas Solutions Research Center BSRC Report 2023:2.

Länk till rapporten i sin helhet:

https://doi.org/10.3384/report.diva-194234