Vad är egentligen en hållbar affärsmodell? Hur kan det definieras och vilka krav ställer vi och andra på er som företag och företagare? 

Definitionen som vi valt att jobba efter är att “en hållbar affärsmodell har positiva effekter som överväger dess negativa inom samtliga tre dimensioner social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.”

Hållbarhet måste skära horisontellt genom hela verksamheten och kommer vara en förutsättning att ha i sitt DNA för ett framtida företag. Mycket pengar satsas på hållbarhet och du kan inte ta många steg innan du stöter på begreppet och behöver förhålla dig till det. 

SPG Inkubator - Alma och Johan

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att ditt företag ska ta socialt ansvar såväl internt som externt. 

Interna sociala aspekter rör frågor som arbetsmiljö, säkerhet, mångfald och jämställdhet och så vidare. Externt kan det handla om att betala skatt i de länder där du verkar och se över produktionsförhållanden, samt se till att dina leverantörer har certifikat inom områden som är viktiga för just ditt företag.

Ekonomisk hållbarhet

En ökning av ekonomiskt kapital får inte ske på bekostnad av en varken social eller ekologisk hållbarhet. 

Ibland likställs ekonomisk hållbarhet med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara hållbart så länge den totala mängden kapital ökar, oavsett om det sker genom en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser eller välfärd. Men hur lockande enkelt det än känns står vi nu inför utmaningar som sannerligen utmanar den bilden. 

 

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om allt som har med jordens ekosystem att göra.

Det handlat om att bibehålla naturens resurser och ekosystem i ett längre perspektiv och dess funktioner som ger oss tillgång till rent vatten, energi, mat och ett gott klimat.

För de ekologiska systemen går det många gånger att definiera hållbarhet ganska väl. Det är det de flesta tänker på när de pratar om hållbarhet.

Till de globala målen

Har du koll på kraven?

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. De stöder företag och organisationer med ungefär 3 miljarder kronor varje år till forskning och innovation. När du söker finansiering från Vinnova behöver du förklara:

  • Hur den tänkta produkten, tjänsten eller processen har potential att bidra till samhällsnytta, enligt något eller några av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030?
  • Om ert team är jämställt och huruvida kvinnor och män har lika makt och inflytande i form av arbetsinsats och positioner? Om inte, vilka förutsättningar finns det för er att arbeta aktivt med att förbättra jämställdheten?
  • Om ni har etablerat rutiner, roller eller policy kopplat till jämställdhet?

Här finns stöd för att komma igång med hållbarhetsarbetet

Som del av programmen SPG Startup och SPG Summit erbjuder vi er stöd att analysera och identifiera era affärsmöjligheter och risker. Dessutom ta fram relevanta dokument utifrån ett hållbarhetsperspektiv som ni har nytta av framåt.

✓ Workshops

I början av SPG Summit-programmet får ni under ledning av vår communityansvarig genomföra två workshops där ni får hjälp att identifiera risker och möjligheter med er affärsmodell.

✓ Planer och dokument

I SPG Summit får ni hjälp att arbeta fram en första hållbarhetsplan. Detta dokument kommer ligga till grund för ert löpande hållbarhetsarbete och krävs för att söka finansiering från oss på Science Park Gotland men också många andra finansiärer.

✓ Rådgivning

Löpande under programmens alla delar ser er affärsrådgivare till att lyfta in era utmaningar och möjligheter så de omvandlas till konkreta handlingar.